BED√ĖMNING

Syftet med bedömningen är att stöda elevens framskridande i studierna. Bedömningen bör ges fortlöpande och uppmuntra elevens lärande. Eleven skall få respons på sitt arbete även under lektionerna. Eleven skall få vägledning i att dokumentera och följa med sitt eget lärande.

Bedömningen av den allmänna lärokursen inom den grundläggande undervisningen i teaterkonst är långsiktig och uppmuntrar till lärande. Eleven övar sig i självvärdering under hela studietiden och handleds i interaktiv bedömning av sitt arbete. Bedömningens syfte är att uppmuntra eleven att förkovra sig i scenkonstens arbetssätt och uttryck. Bedömningen gäller hur väl eleven har uppnått scenkonstens allmänna mål och målen för sitt inriktningsalternativ.

Under det första året av grundstudierna ger läraren i teaterkonst eleven muntlig respons. Efter det andra året av grundstudierna i teaterkonst uppgör läraren en skriftlig respons som ges till eleverna och deras vårdnadshavare. Efter det tredje året ger läraren i teaterkonst eleven både muntlig och skriftlig respons. Då har vårdnadshavaren möjlighet att vara närvarande vid diskussionen. Under verkstadsstudierna har eleven en inlärningsdagbok, som han eller hon fyller i med jämna mellanrum. Inlärningsdagboken fungerar som grund för den muntliga bedömningen mellan läraren och eleven, efter det att verkstadsstudiernas tredje år har avslutats.

Syftet med elevbedömningen är att styra elevens framskridande enligt de mål som uppställts för undervisningen. Under det sista året av teaterkonstens allmänna lärokurs, då man betonar självständigt arbete och framförande av det egna konstnärliga uttrycket, är elevens bedömningsredskap fortsättningsvis inlärningsdagboken. För sista årets föreställning kan eleven välja antingen skriftlig eller muntlig respons av lärarna. Efter föreställningen ges också en grupprespons. För att få respons skall eleven ha utfört den allmänna lärokursen. Den allmänna lärokursen kan bestå av studiehelheter av huvudämnet och av de valbara övriga ämnena inom den grundläggande konstundervisningen.

BETYG

Eleven får avgångsbetyg från den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs efter att ha fullgjort 10 studiehelheter. Alla studiehelheter som eleven har fullgjort skall antecknas i avgångsbetyget. Som bilaga till betyget finns en studiebok, av vilken framgår elevens närvaro, uppträdanden samt andra uppgifter som ansluter sig till undervisningen konstämnesvis. Eleven ombesörjer tillsammans med sin lärare att de anteckningar som behövs införs i studieboken. Eleven skall på begäran ges intyg över fullgjorda studiehelheter.

Avgångsbetyget skall innehålla:

Рutbildningsanordnarens och läroanstaltens namn
Рuppgifter om den konstform och de studier som avgångsbetyget avser
Рelevens namn och födelsetid
Рuppgifter om studiernas längd (antal år)
Рuppgifter om de studiehelheter som eleven fullgjort och antalet undervisningstimmar inom dessa studiehelheter (som beräkningsgrund används en 45 minuters lektion)
Рrektorns underskrift och läroanstaltens stämpel
Рuppgifter om den lagstiftning som utbildningen grundar sig på
Рdatum för erhållande av tillstånd av undervisningsministeriet att ordna utbildningen eller kommunens beslut (datum) om godkännande av läroplanen
Рomnämnande att den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs består av minst tio studiehelheter
Рomnämnande att utbildningen har genomförts enligt de av Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs 2005